Home / TÜZÜK

TÜZÜK

                    SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

                                                            VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

 

Madde l – Vakfın adı  “SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI” (SAKEV)’ dir. İş bu resmi senette sadece “vakıf” denilecektir.

     VAKFIN İKAMETGÂH MERKEZİ

Madde 2 – Vakfın merkezi Samsun ili merkez ilçesidir. İkametgâhı ise, “Saitbey Mah. Erdin Sokak No:15 İLKADIM / SAMSUN” adresindedir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

   VAKFIN GAYESİ

Madde 3 – Vakfın genel gayesi geleceğin teminatı olan insanımızın ve özellikle gençlerimizin vatansever, kültürlü, inançlı, ilmi seviyesi yüksek, çağın bilim ve teknolojik bilgilerine sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak; özellikle bütün öğretim kademelerindeki öğrencilere hizmet vermek, öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

  VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere, mali imkânları nisbetinde ve Türk Medeni Kanunun 101/son maddesine aykırı olmamak kaydıyla;

 1. Bütün öğretim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız burs ve sair şekillerde nakdi ve ayni yardımda bulunur, burslar verir.
 2. Yurt içinde veya yurt dışında, doktora ve yüksek lisans araştırma bursları verir; lüzum görülen konularda araştırmalar yaptırır.
 3. İlk, orta ve yüksek öğrenim kademeleri öğrencileri için, ilgili resmi makamlardan kanuni izin alarak yurtlar, barınacak yerler sağlar; aşevleri, okuma ve çalışma salonları, eğitim ve dinlenme yerlerine ve benzeri sosyal imkânlar hazırlar.
 4. Yabancı dil, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar ile özel dersaneler açar, yönetir. Seminerler, konferanslar ve benzeri ilmi – akademik faaliyetlerde bulunur. Yurt içi ve yurt dışı kültürel seyahatler düzenler.
 5. İlk, orta ve yüksek öğretim yapma imkânı bulamamış kimseler için kültür ve yetiştirme kursları ve meslek kursları açar ve yönetir.
 6. Kanunların müsaadesi dâhilinde her seviyede eğitim ve öğretim müesseseleri kurar, açar, yönetir.
 7. Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur ve bu yayın organlarında programlar düzenler ve düzenletir.
 8. Vakfın mali imkânları nisbetinde, kanunlar dairesinde, çocuk bakım yuvaları ve anaokulları açar, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için pansiyon, imaret ve benzeri hayır kurumları tesis eder, ücretsiz hizmet sunar, ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 9. Milli kültürün korunmasında, halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar, bu amaca yönelik hayır kurum ve kuruluşları yaptırma ve onarım işlerini üstlenir. Amacına paralel çalışmalarda bulunan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar ve faydalanır. Gerekli gördüklerine ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla şartlı veya şartsız yardımda bulunur.
 10. Müsbet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda yarışmalar düzenler, destekleme armağanları koyar.
 11. k) Yerli ve yabancı Vakıflardan, Derneklerden, resmi ve özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.
 12. Vakfın amacına ve Vakıflar Mevzuatına aykırı düşmeyen diğer bütün çalışmaları yapar.

 

ULUSLAR ARASI FAALİYET VE ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

 

Madde 5- Vakıf; amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Vakıf; diğer vakıflarla birlikte üst kuruluş kurabilir veya daha önce kurulmuş üst kuruluşlara üye olabilir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER                              

Madde 6- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 7- Vakfın kuruluşundaki malvarlığı vakıf kurucularının bağışladığı 6.000 TL ile gayrimenkul olarak bir adet taşınmazdır. Nakit olan miktar Vakıfbank Samsun Şubesi ……………. nolu hesaba yatırılmıştır. Gayrimenkul taşınmaz ise, Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15’te bulunmakta olup Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’dir. İş bu taşınmaz varlık tapu senedinde, vakıf kurucularından Nurullah TAŞ (Mehmet oğlu ½ hisse) ve Arif KARATAŞ (Mustafa oğlu ½ hisse)    üzerinde kayıtlı bulunmaktadır.

Vakfın malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8- Vakfın gelirleri şunlardır:

 1. a) Vakfa tahsis olunan menkul ve gayrimenkullerin her türlü gelirleri,
 2. b) Vakfa yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanacak olan ayni ve nakdi bağış, teberru ve yardımlar ile bunların her türlü gelirleri,
 3. c) Vakfın malvarlığını nemalandırmak amacıyla alınan her türlü hisse senedi, intifa senedi, kar ve zarara katılmalı mevduat hesapları ve benzerlerinin gelirleri,
 4. d) Vakfın malvarlığını artırmak amacıyla kurduğu iktisadi işletmelerden elde edeceği gelirler ile yayınlardan, eskiyen demirbaşların satışından ve diğer hizmetlerden dolayı tahakkuk eden gelirler,
 5. f) Mevzuata uygun her türlü diğer gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde 9- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 10- Vakfın organları şunlardır:

 1. MÜTEVELLİ HEYET
 2. YÖNETİM KURULU
 3. DENETİM KURULU

MÜTEVELLİ HEYET

Madde 11- Vakfın mütevelli heyeti, vakıf senedinin 21. (yirmibirinci) maddesinde ifade edilen, vakıf kurucuları olarak adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan 15 (onbeş) kişiden oluşmaktadır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçmek,
 2. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 3. Vakıf icra heyetince hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, icra heyetinin ibrası konusunda karar vermek,
 4. İcra heyetince hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. İcra heyetince hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,
 6. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 7. Gayri menkul alım, satım, devir gibi işlemlerde icra heyetine yetki vermek,
 8. Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, en az 3 (üç) yılda 1 (bir) kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

Madde 14- Vakıf Yönetim Kurulu mütevelli heyetçe 2 (iki) yıllığına için seçilecek 7 (yedi) asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi seçer, görev taksimatını yapar. Yönetim Kurulunun başkanı aynı zamanda vakıf başkanıdır. Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) defa veya yılda toplam 5 (beş) defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise mevcudun yarısından bir fazlasıdır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15- Yönetim Kurulu Vakfın idare, icra ve temsil organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

 1. a) Vakfın gayesi doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, kararlar almak ve amacının gerçekleşmesi için gereken çalışmaları yapıp uygulamak.
 2. b) Her yıl vakıf bütçesini hazırlamak ve uygulamak. Vakfın çalışmaları ve gelişmesi için her türlü tasarruf ve harcamaları yapmak.
 3. c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 4. d) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar. İhtisas komisyonları kurar, bunların çalışma programlarını hazırlar, faaliyetlerini değerlendirir, amacına giren her türlü konularda raporlar hazırlatır, ihtisas komisyonları için gerekli elemanlar alır, bunların ücretlerini tespit eder ve öder, diğer teklifleri görüşüp karara bağlar, gerektiğinde görevlerine son verir.
 5. e) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve uygular.
 6. f) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 7. g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Üç yılda en az bir kere olmak üzere mütevelli heyetini olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 10. j) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye alınmasını, vakfın genel gayesine aykırı hareket eden mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyetinden çıkarılmasını mütevelli heyetine teklif eder.
 11. k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU

Madde 16- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 (iki) yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

VAKFIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ

Madde 17- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKIFTA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI, HUZUR HAKKI

Madde 18- Kamu görevlisi olup vakfa üye olanlar ile mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyelerinin vakıfla ilgili çalışmaları için prensip olarak herhangi bir ücret ödenmez. Bunların görevleri gereği yapacakları masraflar Vakıf tarafından karşılanır. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YORUMLANMASI

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler mütevelli heyet veya yönetim kurulu üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bütün malvarlığı sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle, imkânlarının nereye intikal edeceğine mütevelli heyet üçte iki (2/3) karar çoğunluğu ile karar verir. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı, mütevelli heyet teşkili imkânsızlaştığı veya herhangi bir sebeple mütevelli heyetin vakfın malvarlığının intikaline ilişkin karar alamaması halinde Vakfın bütün malvarlığı Amasya Sultan Bayezid Kültür Vakfı’na, bu mümkün olmadığı takdirde Türkiye Diyanet Vakfına intikal eder.

VAKIF KURUCULARI

Madde 21- Kurucular Kurulu vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

1-   Abdussamet ÇELİK           : 400 TL.

2-   Âdem ÇAĞLAYAN          : 500 TL.

3-   Ahmet Metin AKSAKAL  : 500 TL.

4-   Arif KARATAŞ                 : Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15 adresinde, Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’de bulunan taşınmazın 1/2 hissesi.

5-   Günaydın KAPLAN          : 500 TL.

6-   Ayhan HORUZ                 : 400 TL.

7-   Bayram GÜMÜŞ               : 500 TL.

8-   Emrah GÜL                       : 500 TL.

9-   Fatih ALTUN               : 500 TL.

10- İlyas DURUSOY               : 400 TL.

11- Muhammed ŞENOCAK    : 400 TL.

12- Nurullah TAŞ  : Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15 adresinde, Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’de bulunan taşınmazın 1/2 hissesi.

13- Mustafa KESKİN              : 400 TL.

14- Ümmet ABUR                   : 500 TL.

15- Yunus KILIÇOĞLU          : 500 TL.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde l: Vakfın ilk geçici yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile ilk geçici denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU:

ASIL:                                                            YEDEK:

1- Ahmet Metin AKSAKAL                           1- Ayhan HORUZ

2- Fatih ALTUN                                             2- Mustafa KESKİN

3- Yunus KILIÇOĞLU

4- Arif KARATAŞ

5- Abdussamet ÇELİK

6- Emrah GÜL

7- Ümmet ABUR

 

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

 

DENETİM KURULU:

 

ASIL:                                                             YEDEK:

1- Günaydın KAPLAN                                 1- Muhammet ŞENOCAK

2- İlyas DURUSOY                                       2- Âdem ÇAĞLAYAN

3- Nurullah TAŞ

 

Geçici Madde 2: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Yunus KILIÇOĞLU yetkili kılınmıştır.

SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

VAKIF SENEDİ DÜZELTME BEYANI

 

Madde 4- (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“g) Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur ve bu yayın organlarında programlar düzenler ve düzenletir.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“g) Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Radyo ve televizyon açmak hariç çeşitli yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur.”

 

Madde 4- (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“k) Yerli ve yabancı Vakıflardan, Derneklerden, resmi ve özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“k)  Yerli ve yabancı vakıflardan, derneklerden, kamu kurum ve kuruluşları dışında özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.”

Madde 12- (c), (d), (e), (g) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“c) Vakıf icra heyetince hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, icra heyetinin ibrası konusunda karar vermek,”

“d)  İcra heyetince hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,”

“e)  İcra heyetince hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,”

“g) Gayri menkul alım, satım, devir gibi işlemlerde icra heyetine yetki vermek,”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“c)  Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,”

“d)  Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,”

“e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,”

“g) Gayrimenkul alım, satım, devir gibi işlemlerde yönetim kuruluna yetki vermek”

Madde 13’ün mütevelli heyetin toplantı zamanına ilişkin bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, en az 3 (üç) yılda 1 (bir) kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, her yıl en az 1 (bir) defa olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.”

 Madde 15’in mütevelli heyetin toplantı zamanına ilişkin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“Madde 15- i) Üç yılda en az bir kere olmak üzere mütevelli heyetini olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 15- i)  Mütevelli heyeti yılda en az bir defa olmak üzere olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.”

Madde 12- (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“h) Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“h) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye olarak alınmasına, Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.”

Madde 15’in (j) bendi;  “ (j) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye alınmasını, vakfın genel gayesine aykırı hareket eden mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyetinden çıkarılmasını mütevelli heyetine teklif eder.”  işbu vakıf senedinden çıkarılmıştır.

Madde 21’de geçen “Kurucular Kurulu” ibaresi “Kurucular” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“Madde 21- Kurucular Kurulu vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 21- Kurucular vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.”

SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

VAKIF SENEDİ

     VAKFIN ADI

 

Madde l – Vakfın adı  “SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI” (SAKEV)’ dir. İş bu resmi senette sadece “vakıf” denilecektir.

 

     VAKFIN İKAMETGÂH MERKEZİ

Madde 2 – Vakfın merkezi Samsun ili merkez ilçesidir. İkametgâhı ise, “Saitbey Mah. Erdin Sokak No:15 İLKADIM / SAMSUN” adresindedir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

   VAKFIN GAYESİ

 

Madde 3 – Vakfın genel gayesi geleceğin teminatı olan insanımızın ve özellikle gençlerimizin vatansever, kültürlü, inançlı, ilmi seviyesi yüksek, çağın bilim ve teknolojik bilgilerine sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak; özellikle bütün öğretim kademelerindeki öğrencilere hizmet vermek, öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

 

  VAKFIN FAALİYETLERİ

 

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere, mali imkânları nisbetinde ve Türk Medeni Kanunun 101/son maddesine aykırı olmamak kaydıyla;

 1. Bütün öğretim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız burs ve sair şekillerde nakdi ve ayni yardımda bulunur, burslar verir.
 2. Yurt içinde veya yurt dışında, doktora ve yüksek lisans araştırma bursları verir; lüzum görülen konularda araştırmalar yaptırır.
 3. İlk, orta ve yüksek öğrenim kademeleri öğrencileri için, ilgili resmi makamlardan kanuni izin alarak yurtlar, barınacak yerler sağlar; aşevleri, okuma ve çalışma salonları, eğitim ve dinlenme yerlerine ve benzeri sosyal imkânlar hazırlar.
 4. Yabancı dil, üniversiteye hazırlık ve mesleki kurslar ile özel dersaneler açar, yönetir. Seminerler, konferanslar ve benzeri ilmi – akademik faaliyetlerde bulunur. Yurt içi ve yurt dışı kültürel seyahatler düzenler.
 5. İlk, orta ve yüksek öğretim yapma imkânı bulamamış kimseler için kültür ve yetiştirme kursları ve meslek kursları açar ve yönetir.
 6. Kanunların müsaadesi dâhilinde her seviyede eğitim ve öğretim müesseseleri kurar, açar, yönetir.
 7. Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur ve bu yayın organlarında programlar düzenler ve düzenletir.
 8. Vakfın mali imkânları nisbetinde, kanunlar dairesinde, çocuk bakım yuvaları ve anaokulları açar, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için pansiyon, imaret ve benzeri hayır kurumları tesis eder, ücretsiz hizmet sunar, ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 9. Milli kültürün korunmasında, halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar, bu amaca yönelik hayır kurum ve kuruluşları yaptırma ve onarım işlerini üstlenir. Amacına paralel çalışmalarda bulunan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar ve faydalanır. Gerekli gördüklerine ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla şartlı veya şartsız yardımda bulunur.

 

 1. Müsbet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda yarışmalar düzenler, destekleme armağanları koyar.
 2. k) Yerli ve yabancı Vakıflardan, Derneklerden, resmi ve özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.
 3. Vakfın amacına ve Vakıflar Mevzuatına aykırı düşmeyen diğer bütün çalışmaları yapar.

 

ULUSLAR ARASI FAALİYET VE ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

 

Madde 5- Vakıf; amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Vakıf; diğer vakıflarla birlikte üst kuruluş kurabilir veya daha önce kurulmuş üst kuruluşlara üye olabilir.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER                              

Madde 6- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI

 

Madde 7- Vakfın kuruluşundaki malvarlığı vakıf kurucularının bağışladığı 6.000 TL ile gayrimenkul olarak bir adet taşınmazdır. Nakit olan miktar Vakıfbank Samsun Şubesi ……………. nolu hesaba yatırılmıştır. Gayrimenkul taşınmaz ise, Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15’te bulunmakta olup Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’dir. İş bu taşınmaz varlık tapu senedinde, vakıf kurucularından Nurullah TAŞ (Mehmet oğlu ½ hisse) ve Arif KARATAŞ (Mustafa oğlu ½ hisse)    üzerinde kayıtlı bulunmaktadır.

Vakfın malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8- Vakfın gelirleri şunlardır:

 1. a) Vakfa tahsis olunan menkul ve gayrimenkullerin her türlü gelirleri,
 2. b) Vakfa yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanacak olan ayni ve nakdi bağış, teberru ve yardımlar ile bunların her türlü gelirleri,
 3. c) Vakfın malvarlığını nemalandırmak amacıyla alınan her türlü hisse senedi, intifa senedi, kar ve zarara katılmalı mevduat hesapları ve benzerlerinin gelirleri,
 4. d) Vakfın malvarlığını artırmak amacıyla kurduğu iktisadi işletmelerden elde edeceği gelirler ile yayınlardan, eskiyen demirbaşların satışından ve diğer hizmetlerden dolayı tahakkuk eden gelirler,
 5. f) Mevzuata uygun her türlü diğer gelirler.

 

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ

Madde 9- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 10- Vakfın organları şunlardır:

 1. MÜTEVELLİ HEYET
 2. YÖNETİM KURULU
 3. DENETİM KURULU

 

MÜTEVELLİ HEYET

 

Madde 11- Vakfın mütevelli heyeti, vakıf senedinin 21. (yirmibirinci) maddesinde ifade edilen, vakıf kurucuları olarak adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan 15 (onbeş) kişiden oluşmaktadır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 12- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu seçmek,
 2. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 3. Vakıf icra heyetince hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, icra heyetinin ibrası konusunda karar vermek,
 4. İcra heyetince hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. İcra heyetince hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,
 6. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 7. Gayri menkul alım, satım, devir gibi işlemlerde icra heyetine yetki vermek,
 8. Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

 

Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, en az 3 (üç) yılda 1 (bir) kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

 

YÖNETİM KURULU

 

Madde 14- Vakıf Yönetim Kurulu mütevelli heyetçe 2 (iki) yıllığına için seçilecek 7 (yedi) asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi seçer, görev taksimatını yapar. Yönetim Kurulunun başkanı aynı zamanda vakıf başkanıdır. Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) defa veya yılda toplam 5 (beş) defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı ise mevcudun yarısından bir fazlasıdır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 15- Yönetim Kurulu Vakfın idare, icra ve temsil organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

 1. a) Vakfın gayesi doğrultusundaki faaliyetleri yönetmek, kararlar almak ve amacının gerçekleşmesi için gereken çalışmaları yapıp uygulamak.
 2. b) Her yıl vakıf bütçesini hazırlamak ve uygulamak. Vakfın çalışmaları ve gelişmesi için her türlü tasarruf ve harcamaları yapmak.
 3. c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 4. d) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar. İhtisas komisyonları kurar, bunların çalışma programlarını hazırlar, faaliyetlerini değerlendirir, amacına giren her türlü konularda raporlar hazırlatır, ihtisas komisyonları için gerekli elemanlar alır, bunların ücretlerini tespit eder ve öder, diğer teklifleri görüşüp karara bağlar, gerektiğinde görevlerine son verir.
 5. e) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve uygular.
 6. f) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 7. g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Üç yılda en az bir kere olmak üzere mütevelli heyetini olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 10. j) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye alınmasını, vakfın genel gayesine aykırı hareket eden mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyetinden çıkarılmasını mütevelli heyetine teklif eder.
 11. k) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU

 

Madde 16- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 (iki) yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

VAKFIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ

 

Madde 17- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKIFTA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI, HUZUR HAKKI

Madde 18- Kamu görevlisi olup vakfa üye olanlar ile mütevelli heyet ve yönetim kurulu üyelerinin vakıfla ilgili çalışmaları için prensip olarak herhangi bir ücret ödenmez. Bunların görevleri gereği yapacakları masraflar Vakıf tarafından karşılanır. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YORUMLANMASI

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler mütevelli heyet veya yönetim kurulu üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bütün malvarlığı sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle, imkânlarının nereye intikal edeceğine mütevelli heyet üçte iki (2/3) karar çoğunluğu ile karar verir. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı, mütevelli heyet teşkili imkânsızlaştığı veya herhangi bir sebeple mütevelli heyetin vakfın malvarlığının intikaline ilişkin karar alamaması halinde Vakfın bütün malvarlığı Amasya Sultan Bayezid Kültür Vakfı’na, bu mümkün olmadığı takdirde Türkiye Diyanet Vakfına intikal eder.

VAKIF KURUCULARI

Madde 21- Kurucular Kurulu vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

1-   Abdussamet ÇELİK           : 400 TL.

2-   Âdem ÇAĞLAYAN             : 500 TL.

3-   Ahmet Metin AKSAKAL  : 500 TL.

4-   Arif KARATAŞ                   : Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15 adresinde, Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’de bulunan taşınmazın 1/2 hissesi.

5-   Günaydın KAPLAN          : 500 TL.

6-   Ayhan HORUZ                 : 400 TL.

7-   Bayram GÜMÜŞ                : 500 TL.

8-   Emrah GÜL                       : 500 TL.

9-   Fatih ALTUN                  : 500 TL.

10- İlyas DURUSOY               : 400 TL.

11- Muhammed ŞENOCAK    : 400 TL.

12- Nurullah TAŞ  : Saitbey Mahallesi Erdin Sokak No:15 adresinde, Pafta no: F36B22B1D, Ada No: 860, Parsel No: 58’de bulunan taşınmazın 1/2 hissesi.

13- Mustafa KESKİN              : 400 TL.

14- Ümmet ABUR                   : 500 TL.

15- Yunus KILIÇOĞLU          : 500 TL.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde l: Vakfın ilk geçici yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile ilk geçici denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU:

ASIL:                                                            YEDEK:

1- Ahmet Metin AKSAKAL                           1- Ayhan HORUZ

2- Fatih ALTUN                                             2- Mustafa KESKİN

3- Yunus KILIÇOĞLU

4- Arif KARATAŞ

5- Abdussamet ÇELİK

6- Emrah GÜL

7- Ümmet ABUR

 

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

 

DENETİM KURULU:

ASIL:                                                             YEDEK:

1- Günaydın KAPLAN                                 1- Muhammet ŞENOCAK

2- İlyas DURUSOY                                       2- Âdem ÇAĞLAYAN

3- Nurullah TAŞ

 

Geçici Madde 2: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Yunus KILIÇOĞLU yetkili kılınmıştır.

SAMSUN ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

VAKIF SENEDİ DÜZELTME BEYANI

Madde 4- (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“g) Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur ve bu yayın organlarında programlar düzenler ve düzenletir.”

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“g) Sözlü, yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eserleri satın alır, yayınlar; telif haklarını satın alır, basar, dağıtır veya aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar. Radyo ve televizyon açmak hariç çeşitli yayınlar kurar, işletir, işlettirir, satın alır, ortak olur.”

 

Madde 4- (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“k) Yerli ve yabancı Vakıflardan, Derneklerden, resmi ve özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“k)  Yerli ve yabancı vakıflardan, derneklerden, kamu kurum ve kuruluşları dışında özel şahıs ve tüzel kişilerden, Avrupa Birliği’nden hibe kredileri ve yardım alır. Bu kredileri ve yardımı sağlamak için projeler yapar ve yaptırır, yapılan projelere ortak olur. Her türlü işletmeyi kurar, işletir veya ortak olabilir.”

 

Madde 12- (c), (d), (e), (g) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“c) Vakıf icra heyetince hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, icra heyetinin ibrası konusunda karar vermek,”

“d)  İcra heyetince hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,”

“e)  İcra heyetince hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,”

“g) Gayri menkul alım, satım, devir gibi işlemlerde icra heyetine yetki vermek,”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“c)  Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunu görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,”

“d)  Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,”

“e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, bilanço, gelir-gider hesabını kabul edip onaylamak,”

“g) Gayrimenkul alım, satım, devir gibi işlemlerde yönetim kuruluna yetki vermek”

 

 

Madde 13’ün mütevelli heyetin toplantı zamanına ilişkin bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, en az 3 (üç) yılda 1 (bir) kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 13- Mütevelli heyetin ilk toplantısı Vakfın tesciline müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. Mütevelli heyet, her yıl en az 1 (bir) defa olmak üzere olağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, yazılı önerisinin mütevelli heyetçe kabulü halinde; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı; toplantıya katılanların çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten birini vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.”

Madde 15’in mütevelli heyetin toplantı zamanına ilişkin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“Madde 15- i) Üç yılda en az bir kere olmak üzere mütevelli heyetini olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 15- i)  Mütevelli heyeti yılda en az bir defa olmak üzere olağan toplantıya, lüzumlu görülen hallerde ise olağanüstü toplantıya çağırır, Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyetin toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.”

Madde 12- (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ HALİ:

“h) Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“h) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye olarak alınmasına, Vakıf gayesine aykırı davranan vakıf mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.”

Madde 15’in (j) bendi;  “ (j) Uygun gördüğü isimlerin mütevelli heyeti üyeliğine üye alınmasını, vakfın genel gayesine aykırı hareket eden mütevelli heyet üyesinin mütevelli heyetinden çıkarılmasını mütevelli heyetine teklif eder.”  işbu vakıf senedinden çıkarılmıştır.

Madde 21’de geçen “Kurucular Kurulu” ibaresi “Kurucular” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ HALİ:

“Madde 21- Kurucular Kurulu vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.”

 

DÜZELTİLMİŞ HALİ:

“Madde 21- Kurucular vakfın kurulmasını müteakip mütevelli heyet olarak görevine devam eder. Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.”