Home / RESMİ GAZETE İLANI

RESMİ GAZETE İLANI

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

 

VAKFIN ADI: Samsun Araştırma Kültür ve Eğitim Vakfı (SAKEV).

 

VAKFEDENLER: Abdussemet ÇELİK, Adem ÇAĞLAYAN, Ahmet Metin AKSAKAL, Arif KARATAŞ, Günaydın KAPLAN, Ayhan HORUZ, Bayram GÜMÜŞ, Emrah GÜL, Fatih ALTUN, İlyas DURUSOY, Muhammet ŞENOCAK, Nurullah TAŞ, Mustafa KESKİN, Ümmet ABUR, Yunus KILIÇOĞLU

 

VAKFIN İKAMETGAHI: Saitbey Mah. Erdin Sok. No: 15  İlkadım/SAMSUN.

 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/06/2010 tarih, E:2010/141, K:2010/279 sayılı kararı ile 21/10/2010 tarihli tavzih şerhli kararı.

 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Samsun 4. Noterliğince düzenlenen 16/02/2010 tarih, 03601 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedi ile yine aynı noterlikçe düzenlenen 10/05/2010 tarih, 10102 yevmiye nolu tadil senedi.

 

VAKFIN AMACI: Vakfın genel gayesi geleceğin teminatı olan insanımızın ve özellikle gençlerimizin vatansever, kültürlü, inançlı, ilmi seviyesi yüksek, çağın bilim ve teknolojik bilgilerine sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak; özellikle bütün öğretim kademelerindeki öğrencilere hizmet vermek, öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, 860 ada, 58 parselde kayıtlı gayrimenkul ile 6.000,00 TL. nakit.

 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.