Home / 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu Sonuç Bildirisinde Birlik Vurgusu 

11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu Sonuç Bildirisinde Birlik Vurgusu 

Ahmet Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABER-İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve 3 gün süren “Kuran ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konulu 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu okunan sonuç bildirisi ile sona erdi.

 

Sempozyumda, 3 ayrı salonda 40 ülkeden katılan çeşitli sosyal bilimler alanındaki akademisyenler tarafından 100’den fazla tebliğ sunuldu. Tebliğler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerine çevrildi. Sempozyumda katılımcılar tarafından “Müsbet Hareket” konusu birçok yönüyle ele alındı.

Sempozyumun son oturumunda konuşan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, Türkiye’nin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zorlu süreçte, dünyanın barışa, kardeşliğe ve güvenliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirilen sempozyumun takdir aldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

 

Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey ve farklı ülkelerden gelen katılımcıların da hazı bulunduğu toplantıda sonuç bildirisi açıklandı:

-Bediüzzaman Said Nursi’ye göre düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeilmelidir.

-İslam dünyası acilen Müslümanların Birliğini gerçekleştirmeli ve dökülen kanları durdurmalıdır. İhtilafları bir tarafa bırakıp tüm insanlığı dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak tevhidi mesajlara sarılmalı ve tüm dünyaya neşri için gayret sarf edilmelidir. 

-İttihadın gerçekleşebilmesi için dâhilde müspet hareket esas alınmalıdır. Meşrep, mezhep, meslek ve müsbet cemaatler arasındaki farklılıklar ahenkli bir birliktelik haline dönüştürmelidir.

-Müslümanların birliğini hayatının ve insanlığın en önemli gayesi olarak telakki eden Said Nursi’nin bu husustaki görüşleri ufuk açıcıdır. Bunlardan istifade edilmelidir. İhtilafların iyi yönetilmesi zaruridir. Herkes benim mesleğim haktır diyebilir ancak hak yalnız benim mesleğimdir dememeli anlayışı hâkim kılınarak ötekileştirmeden birleştirici olunmalıdır. Öncelikle tevhit inancı etrafında ortak paydada buluşulmalıdır. İnsanlığın ve ümmetin ortak faydası için kişisel, sınıfsal faydalar terk edilmelidir.

-Müsbet hareket, yapıldığı zaman menfi, olumsuz, itici veya yıkıcı bir sonuç doğurmayan ve doğruluğu deliller ışığında aklî muhakeme ve vicdani muvazene ile sabit olup olumlu, pozitif ve yapıcı olarak algılanan ve beğeni ile karşılanıp vicdanlarda genel kabul gören hareketlerdir.

-Müsbet hareket Kur’an’a ve hadislere dayalı ehli sünnet geleneği içinde bir hareket metodudur.

-İnanç düzleminde imani ve tevhidi, amelde ihlas ve rızayı ilahiyi esas edinme, içtimai hayatta uhuvvet ve ittihadı hedefleyen bir anlayıştır.

-Müsbet hareket vücud, tamir, îcâddır. Sorunları çözerken tahribi değil tamiri esas almaktır. “Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler.” Kaidesini idrak ederek dâhilde asayişi muhafazaya çalışmaktır.

-Müsbet harekette herkes kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’yeder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi hareket ise garazkârane, adavetkârane birbirinin tahribine çalışmaktır; bu ise merduttur.

-Müsbet hareket kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Ancak başka mesleklere düşmanlık ve başkalarının eksiklikleri ile meşgul olmamaktır.

-Said Nursi tüm hayatında “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir” presibini hizmet metodu olarak benimsemiştir. Talebelerine de her türlü tahrik ve desiseye rağmen müspet hareketi tavsiye etmiştir.

-Talebelerine rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapıp vazife-i İlahiyeye karışmamayı öğütlemiştir. “Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz.” demiştir.

-Manevi cihad manevi tahribata karşı kuran sünnet birlikteliğinde İslam ahlakı ile ahlaklanmış dini ilimler ile fenni ilimleri imtizaç edebilen vatanını milletini seven nesiller yetiştirmektir.

-“Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkadır. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir.

-Müsbet Hareket, Bediüzzamanın eserlerinde belirttiği gibi bir davranış modelidir. Bu davranış modelinde hakkı, hakikatı gözetmek, Allah’ın rızasını istemek, O’nun rızası dairesinde hareket etmek, ona göre davranmak yer alır.

-Bu davranışta, kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek yahut kötülüğü iyilikle def etmek, her şeyin iyi yönüne bakmak; çirkin ya da güzel gözükmeyen şeylerin arkasındaki kader cihetinde güzel ve iyi şeyleri görmek/görebilmek yer alır.

-Bu davranış modelinde şer’i-şerif dairesinde kalarak haramlardan kaçınma ve serserilikten uzaklaşıp, saadete/mutluluğa ulaşma vardır.

-Müsbet Hareket modelinde Rıza-ı İlahi gayesiyle sırf iman hizmetini yapıp, vazife-i İlahiye’ye karışmamak ve bu yolda her sıkıntıya karşı sabır ve şükür içerisinde olmak yer alır.

-Bu hareket modelinde tam ihlası gözetmek vardır. Çünkü ihlâs-ı tâmme enaniyeti yok eder.

-Müsbet Hareket bir birlikte yaşama yöntemi/yolu olarak, sadece yerel, cüz’i bir proje değil, küllî ve kapsamlı bir projedir; bu proje düşmanlıktan uzaklaşarak emniyet içerisinde yaşamak olan bir ahlakî projedir.

-İnsanların şimdiki ve eski çağlardaki hastalıklar aynıdır. Bunun reçetesi ise Kur’ân ve Sünnete ittibâdır. Müsbet Hareket ise bu iki kaynaktan beslenmiş ve ona göre düsturları ortaya koymuştur.

-Ötekileştirme konusuna bakış açısı, beddua etmemek, affetmek ve şefkatle, merhametle muamele etmektir.

-Müsbet hareketin anlamı kendi mesleğine muhabbet edip, başkalarının işlerine müdahele etmemektir. Müsbet Hareket bir toplumun maddi ve manevi düzen ve asayişine çalışmaktır. Bunun yolu ise Kur’ânı üstad edinmektir. Ve tek kıble edinmek ve insanın kalp, akıl ve ruh ile ona yönelmesi ve diğer insanlara nazik davranmaktır.

-Menfi hareket, yani toplumun ıslahı için güç kullanmak, günahsız kimselerin de eziyet görmesine sebep olur ve toplumda fitnenin ortaya çıkmasına ve kargaşaya yol açar.

-Müsbet Hareket’in iki yönü vardır; İman ve amel.

Kaynak: Bediüzzaman Sempozyumu sonuç bildirisinde birlik vurgusu 

Ahmet Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABER-İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve 3 gün süren “Kuran ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konulu 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu okunan sonuç bildirisi ile sona erdi.

Sempozyumda, 3 ayrı salonda 40 ülkeden katılan çeşitli sosyal bilimler alanındaki akademisyenler tarafından 100’den fazla tebliğ sunuldu. Tebliğler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerine çevrildi. Sempozyumda katılımcılar tarafından “Müsbet Hareket” konusu birçok yönüyle ele alındı.

Sempozyumun son oturumunda konuşan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, Türkiye’nin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zorlu süreçte, dünyanın barışa, kardeşliğe ve güvenliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirilen sempozyumun takdir aldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey ve farklı ülkelerden gelen katılımcıların da hazı bulunduğu toplantıda sonuç bildirisi açıklandı:

-Bediüzzaman Said Nursi’ye göre düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeilmelidir.

-İslam dünyası acilen Müslümanların Birliğini gerçekleştirmeli ve dökülen kanları durdurmalıdır. İhtilafları bir tarafa bırakıp tüm insanlığı dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak tevhidi mesajlara sarılmalı ve tüm dünyaya neşri için gayret sarf edilmelidir. 

-İttihadın gerçekleşebilmesi için dâhilde müspet hareket esas alınmalıdır. Meşrep, mezhep, meslek ve müsbet cemaatler arasındaki farklılıklar ahenkli bir birliktelik haline dönüştürmelidir.

-Müslümanların birliğini hayatının ve insanlığın en önemli gayesi olarak telakki eden Said Nursi’nin bu husustaki görüşleri ufuk açıcıdır. Bunlardan istifade edilmelidir. İhtilafların iyi yönetilmesi zaruridir. Herkes benim mesleğim haktır diyebilir ancak hak yalnız benim mesleğimdir dememeli anlayışı hâkim kılınarak ötekileştirmeden birleştirici olunmalıdır. Öncelikle tevhit inancı etrafında ortak paydada buluşulmalıdır. İnsanlığın ve ümmetin ortak faydası için kişisel, sınıfsal faydalar terk edilmelidir.

-Müsbet hareket, yapıldığı zaman menfi, olumsuz, itici veya yıkıcı bir sonuç doğurmayan ve doğruluğu deliller ışığında aklî muhakeme ve vicdani muvazene ile sabit olup olumlu, pozitif ve yapıcı olarak algılanan ve beğeni ile karşılanıp vicdanlarda genel kabul gören hareketlerdir.

-Müsbet hareket Kur’an’a ve hadislere dayalı ehli sünnet geleneği içinde bir hareket metodudur.

-İnanç düzleminde imani ve tevhidi, amelde ihlas ve rızayı ilahiyi esas edinme, içtimai hayatta uhuvvet ve ittihadı hedefleyen bir anlayıştır.

-Müsbet hareket vücud, tamir, îcâddır. Sorunları çözerken tahribi değil tamiri esas almaktır. “Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler.” Kaidesini idrak ederek dâhilde asayişi muhafazaya çalışmaktır.

-Müsbet harekette herkes kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’yeder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi hareket ise garazkârane, adavetkârane birbirinin tahribine çalışmaktır; bu ise merduttur.

-Müsbet hareket kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Ancak başka mesleklere düşmanlık ve başkalarının eksiklikleri ile meşgul olmamaktır.

-Said Nursi tüm hayatında “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir” presibini hizmet metodu olarak benimsemiştir. Talebelerine de her türlü tahrik ve desiseye rağmen müspet hareketi tavsiye etmiştir.

-Talebelerine rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapıp vazife-i İlahiyeye karışmamayı öğütlemiştir. “Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz.” demiştir.

-Manevi cihad manevi tahribata karşı kuran sünnet birlikteliğinde İslam ahlakı ile ahlaklanmış dini ilimler ile fenni ilimleri imtizaç edebilen vatanını milletini seven nesiller yetiştirmektir.

-“Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkadır. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir.

-Müsbet Hareket, Bediüzzamanın eserlerinde belirttiği gibi bir davranış modelidir. Bu davranış modelinde hakkı, hakikatı gözetmek, Allah’ın rızasını istemek, O’nun rızası dairesinde hareket etmek, ona göre davranmak yer alır.

-Bu davranışta, kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek yahut kötülüğü iyilikle def etmek, her şeyin iyi yönüne bakmak; çirkin ya da güzel gözükmeyen şeylerin arkasındaki kader cihetinde güzel ve iyi şeyleri görmek/görebilmek yer alır.

-Bu davranış modelinde şer’i-şerif dairesinde kalarak haramlardan kaçınma ve serserilikten uzaklaşıp, saadete/mutluluğa ulaşma vardır.

-Müsbet Hareket modelinde Rıza-ı İlahi gayesiyle sırf iman hizmetini yapıp, vazife-i İlahiye’ye karışmamak ve bu yolda her sıkıntıya karşı sabır ve şükür içerisinde olmak yer alır.

-Bu hareket modelinde tam ihlası gözetmek vardır. Çünkü ihlâs-ı tâmme enaniyeti yok eder.

-Müsbet Hareket bir birlikte yaşama yöntemi/yolu olarak, sadece yerel, cüz’i bir proje değil, küllî ve kapsamlı bir projedir; bu proje düşmanlıktan uzaklaşarak emniyet içerisinde yaşamak olan bir ahlakî projedir.

-İnsanların şimdiki ve eski çağlardaki hastalıklar aynıdır. Bunun reçetesi ise Kur’ân ve Sünnete ittibâdır. Müsbet Hareket ise bu iki kaynaktan beslenmiş ve ona göre düsturları ortaya koymuştur.

-Ötekileştirme konusuna bakış açısı, beddua etmemek, affetmek ve şefkatle, merhametle muamele etmektir.

-Müsbet hareketin anlamı kendi mesleğine muhabbet edip, başkalarının işlerine müdahele etmemektir. Müsbet Hareket bir toplumun maddi ve manevi düzen ve asayişine çalışmaktır. Bunun yolu ise Kur’ânı üstad edinmektir. Ve tek kıble edinmek ve insanın kalp, akıl ve ruh ile ona yönelmesi ve diğer insanlara nazik davranmaktır.

-Menfi hareket, yani toplumun ıslahı için güç kullanmak, günahsız kimselerin de eziyet görmesine sebep olur ve toplumda fitnenin ortaya çıkmasına ve kargaşaya yol açar.

-Müsbet Hareket’in iki yönü vardır; İman ve amel.

Kaynak: Bediüzzaman Sempozyumu sonuç bildirisinde birlik vurgusu 

Ahmet Bilgi’nin haberi:

RİSALEHABER-İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve 3 gün süren “Kuran ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konulu 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu okunan sonuç bildirisi ile sona erdi.

Sempozyumda, 3 ayrı salonda 40 ülkeden katılan çeşitli sosyal bilimler alanındaki akademisyenler tarafından 100’den fazla tebliğ sunuldu. Tebliğler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerine çevrildi. Sempozyumda katılımcılar tarafından “Müsbet Hareket” konusu birçok yönüyle ele alındı.

Sempozyumun son oturumunda konuşan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, Türkiye’nin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zorlu süreçte, dünyanın barışa, kardeşliğe ve güvenliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirilen sempozyumun takdir aldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey ve farklı ülkelerden gelen katılımcıların da hazı bulunduğu toplantıda sonuç bildirisi açıklandı:

-Bediüzzaman Said Nursi’ye göre düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeilmelidir.

-İslam dünyası acilen Müslümanların Birliğini gerçekleştirmeli ve dökülen kanları durdurmalıdır. İhtilafları bir tarafa bırakıp tüm insanlığı dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak tevhidi mesajlara sarılmalı ve tüm dünyaya neşri için gayret sarf edilmelidir. 

-İttihadın gerçekleşebilmesi için dâhilde müspet hareket esas alınmalıdır. Meşrep, mezhep, meslek ve müsbet cemaatler arasındaki farklılıklar ahenkli bir birliktelik haline dönüştürmelidir.

-Müslümanların birliğini hayatının ve insanlığın en önemli gayesi olarak telakki eden Said Nursi’nin bu husustaki görüşleri ufuk açıcıdır. Bunlardan istifade edilmelidir. İhtilafların iyi yönetilmesi zaruridir. Herkes benim mesleğim haktır diyebilir ancak hak yalnız benim mesleğimdir dememeli anlayışı hâkim kılınarak ötekileştirmeden birleştirici olunmalıdır. Öncelikle tevhit inancı etrafında ortak paydada buluşulmalıdır. İnsanlığın ve ümmetin ortak faydası için kişisel, sınıfsal faydalar terk edilmelidir.

-Müsbet hareket, yapıldığı zaman menfi, olumsuz, itici veya yıkıcı bir sonuç doğurmayan ve doğruluğu deliller ışığında aklî muhakeme ve vicdani muvazene ile sabit olup olumlu, pozitif ve yapıcı olarak algılanan ve beğeni ile karşılanıp vicdanlarda genel kabul gören hareketlerdir.

-Müsbet hareket Kur’an’a ve hadislere dayalı ehli sünnet geleneği içinde bir hareket metodudur.

-İnanç düzleminde imani ve tevhidi, amelde ihlas ve rızayı ilahiyi esas edinme, içtimai hayatta uhuvvet ve ittihadı hedefleyen bir anlayıştır.

-Müsbet hareket vücud, tamir, îcâddır. Sorunları çözerken tahribi değil tamiri esas almaktır. “Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler.” Kaidesini idrak ederek dâhilde asayişi muhafazaya çalışmaktır.

-Müsbet harekette herkes kendi mesleğinin tamir ve revacına sa’yeder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi hareket ise garazkârane, adavetkârane birbirinin tahribine çalışmaktır; bu ise merduttur.

-Müsbet hareket kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Ancak başka mesleklere düşmanlık ve başkalarının eksiklikleri ile meşgul olmamaktır.

-Said Nursi tüm hayatında “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir” presibini hizmet metodu olarak benimsemiştir. Talebelerine de her türlü tahrik ve desiseye rağmen müspet hareketi tavsiye etmiştir.

-Talebelerine rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapıp vazife-i İlahiyeye karışmamayı öğütlemiştir. “Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz.” demiştir.

-Manevi cihad manevi tahribata karşı kuran sünnet birlikteliğinde İslam ahlakı ile ahlaklanmış dini ilimler ile fenni ilimleri imtizaç edebilen vatanını milletini seven nesiller yetiştirmektir.

-“Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkadır. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir.

-Müsbet Hareket, Bediüzzamanın eserlerinde belirttiği gibi bir davranış modelidir. Bu davranış modelinde hakkı, hakikatı gözetmek, Allah’ın rızasını istemek, O’nun rızası dairesinde hareket etmek, ona göre davranmak yer alır.

-Bu davranışta, kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek yahut kötülüğü iyilikle def etmek, her şeyin iyi yönüne bakmak; çirkin ya da güzel gözükmeyen şeylerin arkasındaki kader cihetinde güzel ve iyi şeyleri görmek/görebilmek yer alır.

-Bu davranış modelinde şer’i-şerif dairesinde kalarak haramlardan kaçınma ve serserilikten uzaklaşıp, saadete/mutluluğa ulaşma vardır.

-Müsbet Hareket modelinde Rıza-ı İlahi gayesiyle sırf iman hizmetini yapıp, vazife-i İlahiye’ye karışmamak ve bu yolda her sıkıntıya karşı sabır ve şükür içerisinde olmak yer alır.

-Bu hareket modelinde tam ihlası gözetmek vardır. Çünkü ihlâs-ı tâmme enaniyeti yok eder.

-Müsbet Hareket bir birlikte yaşama yöntemi/yolu olarak, sadece yerel, cüz’i bir proje değil, küllî ve kapsamlı bir projedir; bu proje düşmanlıktan uzaklaşarak emniyet içerisinde yaşamak olan bir ahlakî projedir.

-İnsanların şimdiki ve eski çağlardaki hastalıklar aynıdır. Bunun reçetesi ise Kur’ân ve Sünnete ittibâdır. Müsbet Hareket ise bu iki kaynaktan beslenmiş ve ona göre düsturları ortaya koymuştur.

-Ötekileştirme konusuna bakış açısı, beddua etmemek, affetmek ve şefkatle, merhametle muamele etmektir.

-Müsbet hareketin anlamı kendi mesleğine muhabbet edip, başkalarının işlerine müdahele etmemektir. Müsbet Hareket bir toplumun maddi ve manevi düzen ve asayişine çalışmaktır. Bunun yolu ise Kur’ânı üstad edinmektir. Ve tek kıble edinmek ve insanın kalp, akıl ve ruh ile ona yönelmesi ve diğer insanlara nazik davranmaktır.

-Menfi hareket, yani toplumun ıslahı için güç kullanmak, günahsız kimselerin de eziyet görmesine sebep olur ve toplumda fitnenin ortaya çıkmasına ve kargaşaya yol açar.

-Müsbet Hareket’in iki yönü vardır; İman ve amel.

Kaynak: Bediüzzaman Sempozyumu sonuç bildirisinde birlik vurgusu 

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir