Home / Bediüzzamanlar Yetiştirecek Medreseler

Bediüzzamanlar Yetiştirecek Medreseler

Yusuf Kaplan Yeni Şafak’taki köşesinde “Medresenin yeniden inşasına doğru” yazısında İslam dünyasının en temel meselesinin Bediüzzamanlar yetiştirecek medrese eğitiminin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.


Yusuf Kaplan, “Türkiye’nin de, İslam dünyasının da en temel meselesi, bizi hem ana kaynaklarımızla buluşturacak hem de yaşadığımız medeniyet buhranının aşılması ve insanlığın düşünce ufkuna yeni Gazaliler, Itriler, İbn Arabiler, Raziler, Fuzuliler, Sinanlar ve Bediüzzamanlar armağan etme uzun yolculuğuna çıkaracak zihin, ufuk ve çığır açıcı medrese eğitim sistemini yeniden hayata geçirebilmektir.” dedi.
Cumartesi günü Siirt’te profesör Halil Çiçek Hoca’nın öncülük ettiği bir toplantıya katıldığını belirten Kaplan,  Halil Hoca’nın kaleme aldığı, ilim ve fikir hayatımıza kesinlikle bir milat olarak geçecek bildiriyi sunuyor.
1-Öncelikli hedefimiz medrese müderrisleri, alimleri ve tüm medrese mensupları arasında bir vahdet sağlamak, aralarında tesanüt ve tekafülü pekiştirmek,
2-Dünya genelinde ve Türkiye özelinde yaralanan İslam’ın imajını düzeltmek için saygın alimlerden bir davet heyeti oluşturmak, bölgenin ve toplumun tüm katmanlarına İslami daveti ulaştırmak için gerekli stratejileri geliştirmek,
3-İslami cemaatlerden hiç kimseye husumet beslemeden herkese eşit mesafede olmak, cemaatlerin asgari müştereklerde birleşmelerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak, gerekli çalışmaları biran evvel başlatmak,
4-Kişi veya kişilerin İslam adına deklare ettikleri hatalı beyanlar, eylemler ve söylemler konusunda kamuoyunu aydınlatmak,
5-Maddi sıkıntı çeken medreselere maddi katkı sağlamak,
6-Ders verebilir konumdaki medrese mezunu müderrisler için bir havuz oluşturmak,
7-Medrese mezunlarından başarılı olanları ilimde rüsuh peydah etmelerini sağlamak için kabiliyet ve ilgileri doğrultusunda ihtisas alanlarına yönlendirmek,
8-Vakıf bünyesinde bir fetva birimi oluşturarak toplumun bu yöndeki ihtiyacını sahih kaynaklarla, güçlü bir şekilde karşılamak,
9- İrşad, davet ve İslami bilgiyi, ülke ve bölge sathında yaymak için bir radyo ve televizyon kurmak,
10- Diyarbakır gibi merkezi bir şehirde İslami İlimler Üniversitesi kurmak,
11-Sekülarizmin Müslüman toplumların derinine nüfuz ettiği çağdaş dönemde sahih ve bütüncül İslami akidenin kalplere yerleşmesi ve vahiy kültürünün toplum sathına yayılması için gerekli stratejileri belirleyip hayata geçirmek,12-Çağın ihtiyaçlarını gözönüne alarak İslam Medeniyeti, Düşünce Tarihi, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü, İslam Tarihi, İslam Felsefesi ve Beşeri Coğrafya gibi alanlar ilave ederek Medrese müfredatını yeniden dinamize etmek, zenginleştirmek
ve canlandırmak,

13-Medresenin geçmişinde var olan ancak zamanla yok olan tefekkür ve derin düşünme melekesini tekrar medrese mensuplarına kazandırabilmek için gerekli çalışmaları başlatmak,

14-Sadece Türkiye’de değil; tüm İslam aleminde, zeki çocukları İslami ilimlere yönlendirmek için gerekli planlamaları yapmak,
15- Medrese mezunlarının resmi bir statüye kavuşabilmeleri ve onlara üniversite denkliği verilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak,
16-Ders verebilecek düzeydeki medrese mezunlarının üniversitelerde ders verebilmelerini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak,
17-Bölge medreselerinin mikro düzeyde ilahiyatlarla, makro düzeyde de başarılı ilmi geleneği olan Hint alt kıtasındaki İslami ilimlerle uğraşan kurumlarla kültürel ve bilimsel manada entegrasyonunu sağlamak için gerekli stratejiler geliştirmek,
18-Vakıf bünyesinde bir tercüme birimi kurarak İslam klasiklerini Türkçe ve Kürtçe’ye çevirmek,
19 -Bugüne dek basılamamış nadide el yazma eserleri basmak,
20-Yetenekli genç müderrisleri belli sürelerle el-Ezher, Camiat’ul-karaviyyin ve Nedvet’ül-ulema gibi köklü ilim tecrübesi olan merkezlere göndermek,
21-Bölge genelinde kardeşliğimizi pekiştirici barış gücü rolü üstlenmek,
22-Bölgede yayılmaya yüz tutan uyuşturucu ve benzeri durumlara karşı kamuoyunu ve gençliği uyarmak, bunun için kampanyalar başlatmak,
23-Medreselilerin haklarını resmi ve sivil platformlar nezdinde savunmak,
24-Medrese mensuplarının problemleri için çözüm aramak ve bunları resmi makamlar nezdinde dile getirmek.
25-Medrese mensuplarının mesleki mağduriyetlerini gidermeye çalışmak ve bu mağduriyetleri değişik resmi platformlarda da dile getirmek.
Kaynak : Risale Ajans

About

Check Also

GEL, BU AZİM SARAYIN NAKIŞLARINA DİKKAT ET…

Allah (c.c.) ayetlerinde insanoğluna hitab ederek  düşünmeye, akletmeye ve yarattığı eserlerinden Zatını tanımamızı istemiştir. “Göklerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir